Rutiner och information

Förebyggande rutiner för att undvika problem i arbetsmiljön är viktigt för att förebygga ohälsa hos både barn/elever och personal. Särskilt viktigt är det för personer som har allergi eller någon annan överkänslighet. Dessa personer reagerar oftast tidigare och kraftigare än andra när det gäller brister i arbetsmiljön. Regler om förebyggande rutiner när det gäller inomhus- och arbetsmiljön i skolor och förskolor finns i Miljöbalken (så kallad egenkontroll) och i Arbetsmiljölagen, som gäller barn som går i förskoleklass och uppåt (så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete). Som utgångspunkt kan följande frågor användas: Vilka rutiner finns? Är rutinerna kända? Tillämpas rutinerna? Vad är resultatet? Kraven på egenkontroll, och den dokumentation som behövs, ska anpassas till varje enskild verksamhet så att kraven är relevanta och rimliga.  Men de ska ändå omfatta det som behövs för att miljöbalken ska efterlevas. Allergironden är ett hjälpmedel i det arbetet. Mer information om egenkontroll finns på Folkhälsomyndighetens webbsida och i deras skrift Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan - till dig som är skolledare. Exempel på hur egenkontrollen kan utformas finns i Lunds kommun. Arbetsmiljöverket har tagit fram ett stöd för uformning av en handlingsplan för att komma tillrätta med byggnadsrelaterad ohälsa på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har även en temasida om inomhusmiljö på sin webbplats. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska göras enligt Arbetsmiljöverkets regler och där är Allergironden ett av flera verktyg som kan användas. För mer information, se den aktuella föreskriften från Arbetsmiljöverket.  Rutiner kring incidenter på grund av matallergi finns under kategorin mat.