Alla frågor Rutiner och information > Fråga 3

Fråga: Finns det en skriftlig handlingsplan för akuta allergireaktioner och får all personal i så fall information om den?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Om läkare har bedömt att barnet/elev är inom riskzonen för svår allergisk reaktion ska det alltid, även under skoltid, bära med sig sin egen akutmedicin.

Så länge barnets ålder och grad av mognad kräver det, bör läraren sätta sig in i medicinering och hjälpa till med den om så behövs. Föräldern överlåter, gärna i skriftlig form, detta uppdrag åt läraren.

Om barnet/eleven har ordinerats adrenalin i autoinjektor (Anapen/EpiPen/) för eventuell allergisk akutreaktion kan förskolan/skolan ta hjälp av en medicinskt kunnig person, exempelvis skolsköterskan, för att informera klassläraren och arbetslaget.

Läraren ska se till att barnet/eleven vid akut astmaanfall omedelbart får läkarvård om astmamedicinen inte häver anfallet, eller om man misstänker att personen har drabbats av en svår allergisk reaktion. En person med pågående astma eller svårare allergibesvär får inte lämnas ensamt eller skickas hem på egen hand eller i taxi.

Den medicinska beredskapen

Personal nära personen självt ska ha tillgång till akutmedicin för att kunna ge behandling vid astmaanfall och misstänkt svår allergisk reaktion.

Det är föräldrars ansvar att se till att den personliga medicinen finns tillgänglig. Föräldrar/elev och personalen bör komma överens om var den bäst förvaras. Det är viktigt att också den medicinerar alltid bär den med sig, till exempel i ryggsäcken. Det gäller förstås även vid skolaktiviteter utanför skolan, som exempelvis utflykter och kortare skolresor.

Är barnet litet kan det vara lämpligt att läraren förvarar medicinen.

Som ett komplement till den personliga handlingsplanen för en elev med allergi har Astma- och Allergiförbundet tagit fram en checklista Om någon får en reaktion, se här.

 

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera