Alla frågor Rutiner och information > Fråga 1

Fråga: Är det senaste året fritt från synpunkter om hälsobesvär som kan kopplas till inomhusmiljön?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Sambandet mellan inomhusmiljö och hälsa är komplext och många olika faktorer samverkar till en bra eller dålig inomhusmiljö. Undermålig ventilation, nya och oprövade bygg- och inredningsmaterial och fukt- och mögelskador är några av de faktorer som rapporterats ha ett samband med symtom som människor upplever i vissa innemiljöer.

De vanligaste rapporterade symtomen kopplat till inomhusmiljön är ögon-, hud- och luftvägsbesvär samt diffusa problem som trötthet, koncentrationssvårigheter och infektionskänslighet. För barn är dock de vanligast studerade effekterna nedre luftvägssymtom så som långdragen hosta och upprepade episoder av astmasymtom i form av pipande, väsande andning.

20 procent av den vuxna befolkningen har hälsobesvär som de relaterar till besvär med inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen. För mer information se Miljöhälsorapport 2017.

När det gäller barns hälsa finns en Miljöhälsorapport från 2021. 11 procent av vårdnadshavarna till 12-åringar rapporterar att deras barn har besvär på grund av inomhusmiljön i bostaden och/eller skolan – en ökning från 9 procent 2011. Huvuddelen av besvären rapporteras bero på inomhusmiljön i skolan.

Vetenskapliga studier har påvisat samband mellan fuktskador inomhus och förvärrade luftvägssymtom, samt att barn som utsatts for mögel eller fukt under de två första levnadsåren löper större risk att utveckla astma och allergisnuva. Ett antal studier utförda i skolmiljö tyder på att undermålig ventilation, förhöjda halter av damm innehållande bland annat allergen från pälsdjur och förekomst av fukt- och mögelskador i byggnaden, resulterar i fler luftvägsbesvär hos eleverna. En svensk studie visar att förbättrad ventilation kan minska frekvensen av astmasymtom relaterade till vistelse i skolan.

Det har även gjorts studier i bland annat USA, Danmark och Finland som visar på att bristfällig ventilation och luftkvalitet sänker uppmärksamhet, påverkar inlärningen negativt och ökar frånvaron hos elever i skolan.
Källor: Shendell DG, Indoor Air 2004,  David P Wyon, presentation i NDL 2010 (Technical University of Danmark),  Pawel Wargocki 2007,  Indoor Air 2010: U Haverinen-Shaughnessy (Kuopio Finland), D Moschandreas (Illinois of Technology), R Shaughnessy  (University of Tulsa).

 

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera