Alla frågor Rutiner och information > Fråga 2

Fråga: Om det inkommit synpunkter på inomhusmiljön, har någon enkätundersökning gjorts?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Ett förslag på enkät som kan användas vid synpunkter och misstanke om problem i inomhusmiljön i skolor och förskolor är den så kallade Örebroenkäten (MM-enkäterna) som utvecklats av Arbets- och Miljömedicinska kliniken i Örebro.Dessa enkäter är standardiserade och har referensvärden som visar hur mycket klagomål på olika miljöfaktorer och symtom som vanligtvis upplevs i olika miljöer. Det finns ingen gräns angiven för hur många personer som krävs för att använda enkäterna, men vid 10-talet svarande och färre kan frågorna användas för intervjuer istället och man kan då inte göra några statistiska analyser.

Förutom att använda standardiserade enkäter bör man också göra själva enkäthanteringen på ett visst likartat sätt. Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro kan hjälpa till med sammanställning och tolkning av enkätresultatet om man behöver.

När man använder enkäterna bör man bland annat tänka på att:

  • förankra undersökningen bland alla berörda
  • informera alla berörda om syftet med enkätundersökningen, hur man hanterar sekretess samt hur resultatet ska presenteras
  • försöka minimera bortfallet och se till att detta registreras
  • redovisa resultatet av enkätundersökningen för alla berörda på ett pedagogiskt sätt
  • kontrollera miljön efter att åtgärder vidtagits
  • göra en uppföljande enkätundersökning efter åtgärder (lämpligen samma årstid som tidigare undersökning då innemiljön påverkas av det yttre klimatet)

Mer information, exempel på enkäter, manualer med mera hittar du på Universitetssjukhuset Örebros hemsida.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera