Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 10

Fråga: Är lokalerna där personer vistas fri från mögellukt/avvikande lukt och/eller synliga tecken på fukt- eller mögelskada?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka. Personer som har astma kan få mer besvär av sin sjukdom. Personer med allergi är särskilt känsliga och kan påverkas negativt. Även personer utan allergi kan påverkas negativt i byggnader med fuktskador. Enligt Världshälsoorganisationen WHO ger fuktskador i bostäder också ökad risk att insjukna i astma, framför allt barn. För mer information se Folkhälsomyndighetens vägledning om fukt och mikroorganismer för tillsynsmyndigheter  och allmänna råd på deras webbplats.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera