Alla frågor Mat > Fråga 5

Fråga: Finns intyg från sjukvården om barnens matallergier så att alla som hanterar mat, dryck m m får denna info och håller sig uppdaterade?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

För en person med allergi eller överkänslighet mot födoämnen kan intag av minimal mängd av den mat hon/han inte tål räcka för att utlösa allvarliga besvär. Därför är det av yttersta vikt att säkra rutinerna runt tillagning och servering av specialkost i skolan. Det är nödvändigt att måltidspersonal, hemkunskapslärare och andra berörda får korrekt information om matöverkänsliga elevers specifika kost.

Matallergier växer ibland bort hos både små och mellanstora barn. Tyvärr kan också nya allergier uppstå när man växer, inte minst i tonåren. Därför är det viktigt att alla uppgifter om barnens allergier uppdateras inför nytt läsår. Det är också ett mycket bra tillfälle att ha kontakt med barnets vårdnadshavare för att diskutera om nya säkerhetsåtgärder behöver införas för att barnet inte ska utsättas för det hen inte tål.

Uppgifter om aktuell medicinering ska också ges till skolans elevhälsovård. Elevhälsan ska tillsammans med barnets vårdnadshavare komma överens om var barnets allergimedicin förvaras och vem som får ge barnet medicin. Om akuta mediciner behöver vara tillgängliga i skolan ska alla som har ansvar för barnet veta när och hur den ska tas och var den förvaras.

Skriftlig information om barnets allergi ska finnas tillgängligt för all personal som behöver komma åt den, t ex i en pärm. Det är viktigt att all personal som hanterar mat och som träffar barnet/eleven under dagen omfattas och får den uppdaterade informationen om matallergier.

Mer information

Elevhälsoportalen, se under rubriken ”Skapa rutiner för hantering av specialkost”, Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Region Stockholm

Flödesschema matallergi med exempel på rutin för matallergi i förskola och skola (framtagen av Astma- och Allergiförbundet i dialog med Centrum för Arbets- och Miljömedicin, region Stockholm)

 

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera