Alla frågor Mat > Fråga 2

Fråga: Finns rutiner för vad vi gör vid allergireaktioner på grund mat och känner alla till rutinerna?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Olyckan kan vara framme trots att alla vuxna är utbildade/informerade och ansvarstagande. Hur går skolan tillväga vid en allergiincident? Att skriva en rapport och utreda vad som gick fel är det bästa sättet att förhindra att det händer igen. Det ska aldrig handla om att skuldbelägga den som begått ett misstag. Utredningen är till för att utreda om nya rutiner behövs, om personal behöver ny utbildning, om leverantör har gett felaktiga uppgifter eller felaktig vara osv.

Skolan bör också arrangera ett möte där den som är ansvarig för skolmaten /den verksamhet som barnet befunnit sig i får tillfälle att prata med vårdnadshavare och barn. Det är mycket viktigt att alla parter känner sig trygga med att man har gått till botten med problemet så att man vet varför det hände och att rätt åtgärder vidtagits.

Barnets förtroende för de vuxna som bär ansvar för barnet under skoltiden måste återupprättas efter en allergiincident. Barn berättar inte alltid vad de känner och upplever. En dov ångest kan hänga kvar om barnet upplevt en svår allergireaktion orsakad av skolans personal. Att möta barnet och ärligt berätta vad som hände och vad man gör för att det inte ska hända igen ger barnet bättre förutsättningar för att gå tillbaka till skolan i trygghet.

Allvarliga tillbud (t ex incidenter där någon blivit sjuk och fått en allergireaktion på grund av felaktig kost) ska antingen rapporteras till Arbetsmiljöverket eller till kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor alternativt Livsmedelsverket. En anmälan räcker. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats;  informationsfolder om tillbudsrapportering finns här och blankett för anmälan finns här. Kontaktuppgifter till Livsmedelsverket hittar du här. 

Mer information

Säker mat i förskola/skola, Astma- och Allergiförbundet
Checklista Skola – Säker mat i förskola och skola, Astma- och Allergiförbundet

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera