Pälsdjur

Pälsdjursallergi är vanligt, inte minst bland barn, och yttrar sig bland annat som snuva, klåda i ögonen och hudbesvär. En del personer med pälsdjursallergi får symptom snabbt, andra efter flera timmar. Många reagerar även vid indirekt kontakt när de träffar personer som har djur eller vistas i miljöer där det har funnits pälsdjur. Över 50 procent av alla astmatiker reagerar dessutom på pälsdjur. Pälsdjursallergen är en riskfaktor för försämring av astman. Idag är pälsdjursallergen mycket spritt i samhället vilket innebär att det även förekommer i miljöer där det aldrig har vistats några djur. Detta är särskilt tydligt i miljöer där många människor vistas, såsom i skolor och förskolor. Det beror på att allergenet sprids via kläder och hår hos människor som umgås med djuren. Många personer med pälsdjursallergi får därför problem i dessa miljöer trots att de annars undviker pälsdjur. Halterna allergen är ofta tillräckligt höga för att utveckla en allergi. För att personer med pälsdjursallergi ska kunna vistas i samhället utan problem handlar det inte bara om att avgränsa var djuren befinner sig. En god planering och tydliga rutiner är en förutsättning för att spridningen av allergenet ska begränsas. Det är viktigt att skolledningen informerar alla om att pälsdjur aldrig får tas med till skolan, inte ens efter skoltid. Allergi mot pälsdjur kan vara väldigt besvärlig. För en del elever räcker det med små mängder allergiframkallande ämnen från pälsdjur för att de ska få allergireaktioner (både saliv, urin, hudmjäll och hår från pälsdjur kan ge besvär).  I vissa skolor har s k skolhundar eller läshundar börjat införas för att underlätta läsinlärning för elever med särskilda behov. Innan sådana införs måste dock säkerställas att inga elever eller personal med pälsdjursallergi riskerar få besvär och behovet om att införa hund ska ha utretts och dokumenterats i ett särskilt åtgärdsprogram. Astma- och Allergiförbundet har tillsammans med funktionshinder-organisationer och myndigheter påbörjat ett arbete för att ta fram en vägledning om hundar i skolan. Mer information om hur hundar kan användas som pedagogiskt hjälpmedel i skolan finns i projektet Bokhunden (finansierat av Allmänna Arvsfonden). För att elever med pälsdjursallergi ska må bra behövs oftast regelbunden information om pälsdjur till elever och personal.  Mer information om pälsdjur från Astma- och Allergiförbundet finns här: temafolder Pälsdjur policy om pälsdjur dekal Inga pälsdjur informationsbrev till föräldrar och elever "Hej har du djur hemma?"på förbundets webbplats