Alla frågor Rökning > Fråga 1

Fråga: Känner alla inom verksamheten till tobakslagen?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och lokaler, bl a barn – och ungdomsverksamhet. Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem ska vara rökfria. Det avser exempelvis daghem, fritidshem, förskola, grund- och gymnasieskola samt fritidsgårdar. Förbudet gäller själva lokalen, d.v.s. att lokalen är avsedd för verksamhet för barn eller ungdomar.

Således gäller reglerna då lokalen används för annat syfte på kvällen. Förbudet gäller också då skolverksamhet inte bedrivs, t.ex. vid studiedagar för personal, vid föräldramöten på kvällstid och liknande. Reglerna omfattar alla delar av lokalerna som barn och ungdomar mer regelbundet vistas i eller har anledning att besöka, d.v.s. förutom klassrum även expedition, lärarrum, korridorer och toaletter o.s.v. Reglerna gäller även för de delar av lokalerna som enbart är till för personalen. (prop. 1992/93:185 s. 50) Se vägledning på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera