Rökning

Passiv rökning kan ge akuta och kroniska besvär i luftvägarna. Små barn är särskilt känsliga eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och deras luftvägarna är trängre än hos vuxna. Passiv rökning kan både förvärra barnastma och utlösa astma hos friska barn. Undersökningar har även visat att moderns rökning under graviditeten kan försämra lungornas tillväxt och utveckling hos fostret. Ny forskning visar att barn vars föräldrar rökt under graviditeten löpte fördubblad risk att utveckla astma före fyra års ålder. Särskilt stor risk var det under de tre första graviditetsmånaderna. Barn som utsatts för rökning efter födseln drabbas oftare av allergier än barn från rökfria hem. Starkast var kopplingen mellan passiv rökning och kattallergi där risken var fördubblad. Enbart föräldrarnas rökning i hemmet beräknas medföra 500 fall av småbarnsastma per år. Tobaksrökning är inte tillåten inom barnomsorg, skola eller annan verksamhet för barn/ungdomar och på skolgårdar m.m. enligt Tobakslagen. Rökning på bland annat skolgårdar har visat sig vara ett stort problem. Skol- och förskolegårdar omfattas av rökförbud enligt Tobakslagen men reglerna efterlevs inte alltid. Lokal tillsynsmyndighet i kommunen är miljökontoret/miljö- och hälsoskyddskontoret. Här finns mer information om rökfritt i skolor: Barn och unga önskar en rökfri skolgård - kort information till skolan, Folkhälsomyndigheten Nationell strategi för rökfria skolgårdar, Folkhälsomyndigheten Temafolder om passiv rökning, Astma- och Allergiförbundet Dekal Rök inte här, Astma- och Allergiförbundet